Welke koolstofarme strategie voor 2050 voor Brussel ?

Het Brussels Gewest heeft een studie aangevraagd om zijn klimaatstrategie te verfijnen volgens de specifieke kenmerken van Brussel. Het bracht een ‘low carbon’ forum samen om erover te debatteren met belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld. Een verslag.

Sinds de Akkoord van Parijs (2016) is de hele wereld druk bezig geweest en is ze vastberaden om de klimaatdoelstellingen te halen. Als de strijd tegen de opwarming van de aarde op alle niveaus wordt georganiseerd … Hoe zit het dan met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?

Een studie, een tool, scenario’s

Het Brussels Gewest heeft een studie besteld om het pad naar een koolstofarme economie tegen 2050 te bepalen, rekening houdend met de technische en economische implicaties.

Ze presenteerde deze studie op een Low Carbon Forum op 22 juni 2018.

Het idee is om een tool te ontwikkelen dat de ontwikkeling mogelijk maakt van een koolstofarme strategie aangepast aan de realiteit van Brussel, en die de impact en de implicaties van elke betrokken sector meet.

En om dichter bij de realiteit te komen, hield de studie – uitgevoerd door Climact – rekening met de specifieke kenmerken van Brussel.

Wat zijn de specifieke problemen?

Het Brussels Gewest heeft verschillende kenmerken:

  • Zeer hoge dichtheid van het woongebied
  • Zeer belangrijke stroom van pendelaars
  • Tertiaire economische activiteit groeit
  • Lage aanwezigheid van industrie en landbouw
  • Significante indirecte CO2-uitstoot, gekoppeld aan de activiteit van het stedelijk gebied (zie onderstaande grafiek).

 

De indirecte CO2-uitstoot wordt niet geproduceerd in het gebied, maar worden veroorzaakt door de activiteit die daar plaatsvindt. Bijvoorbeeld uitstoot gerelateerd aan de productie buiten het grondgebied van voedsel of materialen dat daarna wordt geconsumeerd in Brussel.

Daar komt nog bij dat het Gewest bijna 100% van zijn energie importeert, wat impliceert dat het zijn energie-autonomie moet vergroten.

Overwogen scenario’s

Op basis van deze studie heeft het Brussels Gewest verschillende scenario’s tegen 2050 opgesteld.

Het eerste scenario – “het referentiescenario” genoemd – illustreert de evolutie van de uitstoot van broeikasgassen in de gewone gang van zaken van de regio, rekening houdend met de voortzetting van de huidige trends in de verschillende sectoren.

De flexibiliteit van het model maakt het mogelijk om andere sterk verschillende scenario’s te definiëren. Deze passen binnen de context van de Europese verbintenis om de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 80 tot 95% te verminderen in vergelijking met het niveau van 1990.

Hieronder staat het referentiescenario (rode stippellijn) volgens een “business as usual”. Gezien het pad dat tegen 2050 moet worden bereikt (gele lijn), moeten we dringend de werking van het Gewest herbekijken.

Om deze doelstellingen te bereiken, is het noodzakelijk om gedragsveranderingen te combineren met een grote politieke ambitie. Bovendien moeten de verschillende betrokken sectoren grondig de manier herzien hoe zij voldoen aan de behoeften van het Gewest, met name via een meer circulaire economie.

Er is een echte paradigmaverschuiving op cultureel, maatschappelijk en bestuursniveau nodig, met een grote participatie van de burger.

Een gedeelde visie en een collectieve dynamiek zijn één van de essentiële hefbomen voor een succesvolle transitie naar een koolstofarme economie.

Het Gewest heeft daarom eind juni 2018 een Low Carbon Forum bijeengeroepen dat niet alleen de actoren van de sector Energie-Klimaat bij elkaar bracht, maar ook de burgers die betrokken zijn bij deze kwesties.

De dynamiek is dus in beweging gezet en zal worden voortgezet op korte, middellange en lange termijn.