Opslag op het netwerksysteem : welke rol voor de distributienetbeheerders ?

De distributienetbeheerders (DNB's) zijn geïnteresseerd in de mogelijkheden van opslag van elektriciteit : het alternatief voor het versterken van het netwerk, het beheer van de piekvermogen en zelfs commericalisering van overcapaciteit. Een ander beroep ?

Op 5 oktober werd er tijdens een studiedag, georganiseerd door de Association des Ingénieurs de Montefiore (AIM), door experts gedebatteerd over de energietransitie en de mogelijkheden door opslag van elektriciteit.

De cruciale rol van opslag in de lopende energietransitie is voor iedereen duidelijk. En voor sommige actoren, zoals de distributienetbeheerders (DNB’s) – beperkte die zich gedurende een bepaalde tijd tot een rol van geïnteresseerde toeschouwers – maar tegenwoordig bekijken ze dit thema vanuit een ander perspectief. Staan ze op het punt om mee op de kar te springen ?

Een alternatief voor de versterking van het net

Kan opslag een belangrijke bijdrage leveren aan een distributienetbeheerder ? Hoe moet deze laatste zich positioneren in deze nieuwe context binnen dit sterk gereguleerde deel van de elektriciteitsmarkt?

Volgens David Vangulick, die spreekt namens ORES, de belangrijkste distributienetbeheerder in Wallonië, bestaat daar geen twijfel over. Volgens hem zal opslag een doorslaggevende rol spelen in de toekomstige ontwikkeling van het net en inderdaad een alternatief bieden voor de traditionele investeringen – zoals de versterking van de netten – ten laste van de distributienetbeheerder. En je kunt dit eenvoudig aantonen, zowel op niveau van het laagspanningsnet als op het middenspanningsnet.

Het opvangen van deels onvoorspelbare pieken aan de laagste kost

De kern van de zaak : de schommelingen in het vermogen, voornamelijk toe te schrijven aan de decentrale productie (maar niet dat de verbruiksperiodes ook zo variabel zijn) en die steeds meer de kwaliteit van de spanning op het net in gevaar brengen.

Door deze pieken en dalen, die zich manifesteren in spanningsprofielen, gaan de DNB ofwel beginnen investeren in de versterking van het net, ofwel Elia – de transmissienetbeheerder (TNB) – betalen om de deels onvoorspelbare pieken op te vangen. Een situatie die de DNB perfect zou kunnen vermijden door één of meer opslageenheden die strategisch zijn gepositioneerd in het desbetreffende net. Deze eenheden zouden verantwoordelijk zijn voor het automatisch opslaan van overtollige energie of de levering van de ontbrekende elektriciteit zodat de pieken, die aan Elia te betalen zijn, worden opgevangen en Elia constant in een aanvaardbare controle range blijft. Het is voor de DNB ook een manier om, door middel van opslag, te anticiperen in de spanningsschommelingen in plaats van enkel genoegen te nemen met « de markt zijn werk te laten doen ».


Chemische opslageenheden van elektriciteit.

Een stap te ver ?

Vandaar de verleiding om een beetje verder te gaan door de verkoop van overcapaciteit die op deze manier mogelijk wordt binnen het net. Door die ter beschikking te stellen aan andere spelers op de markt, zoals één of andere balansverantwoordelijke (ARP).

Een stap verder zou er één te veel kunnen zijn. Sterker nog, zitten we nog duidelijk in de rol van een netbeheerder ? Er zijn altijd een paar onheilsprofeten die die over deze kwestie spreken alsof het over een toekomstige nachtmerrie voor toezichthouders gaat.

Transparantie en geschiktheid

Volgens de verantwoordelijke van ORES is er geen reden tot ongerustheid indien er geen andere opslagbeheerders zijn die dezelfde service aanbieden aan een competitievere prijs. Heeft de DNB niet de rol om elektriciteit (of gas) te verdelen aan een optimale prijs ? Hij is immers slechts de bewaarder en beheerder van het collectieve erfgoed, dat het netwerk is. En de DNB kreeg de opdracht om de infrastructuur te onderhouden. Als de DNB voldoet aan de regels die nodig zijn, zoals het volume en de kost, dan is de opslag voor hem een extra instrument om de job uit te voeren in het belang van iedereen en voor een goede werking van de markt . Het is aan de investeerder om te komen met competitievere aanbiedingen. Voor zover zijn niet dubbel worden gestraft bij belasting (verbruik van overtollige elektriciteit) en ontlasting (productie van elektriciteit in geval van piekverbruik) zoals vandaag het geval is met de huidige regelgeving.

Een aan te passen wetgevend kader

Maar het is waar dat, indien het huidige wetgevende kader strikt zou worden toegepast, het de toezichthouders die geconfronteerd worden met dit type van initiatieven, problemen zou bezorgen. Maar David Vangulick benadrukt dat, wat betreft de opslag in het net, « de technieken klaar zijn en ook de toeleveranciers en dat er duidelijke tekenen zijn dat de markt zich begint open te stellen ». En de behoefte aan opslag zal er niet minder op worden door de politieke ambities van massale integratie van hernieuwbare energiebronnen. Door het bevorderen van opslag wordt de politieke ambitie geloofwaardiger. Dat neemt niet weg dat men moeite heeft om de bestaande teksten te passen aan de snelle evolutie van opslag van elektriciteit.