Het nastreven van groene warmte

Cluster TWEED publiceert een kaart met de Waalse en Brusselse actoren van groene warmte. Men ondervindt een zekere terughoudendheid van politieke en industriële beleidsmakers maar ook de diversiteit aan werkterreinen wordt niet benut door een gebrek aan gedeelde ambitie.

Deze vierde kaart van de cluster TWEED cluster verschilt van de vorige drie. We zitten ver van de stroom aan activiteiten die terug te vinden is in de waardeketen van energie uit biomassa, windenergie en zonnestroom. Niettemin bevindt met zich met groene warmte volop in een productieketen – verwarming – die niet minder dan 45% van het eindverbruik van energie in de Europese Unie vertegenwoordigt !

De feiten zijn er : het aantal in aanmerking komende actoren in Wallonië en Brussel met vaardigheden in waardeketens van de vier subsectoren – geothermische energie, warmtepompen, zonne-energie, residentiële biomassa  – ligt in verhouding veel lager dan in de drie eerder bestudeerde sectoren. De cluster telt  “slechts” 65 actoren voor groene warmte (bedrijven, onderzoekscentra, opleidingsinstellingen), tegenover 90 voor de biomassa-energie, 80 voor windenergie 80 en 70 voor fotovoltaïsche zonne-energie. De initiatiefnemers van het onderzoek hebben tevergeefs geprobeerd om dit te verantwoorden door te benadrukken dat alle opgelijste spelers (nog) niet hebben gereageerd op de oproep, wat de terughoudendheid van de betrokken actoren alleen maar meer benadrukt…

Deze voorzichtigheid geeft het gebrek aan belang weer van groene warmte in het Europese Groenboek  dat onze klimaattoekomst bepaalt tegen 2030. Op het gebied van verwarming foucs de EU haar acties op de energievraag met de richtlijnen betreffende de energieprestatie van gebouwen en energie-efficiëntie.

Maar als Wallonië en Brussel niet beschikken over de kip met de gouden eieren, is dit ook te verklaren door de specifieke context van onze regio’s. De industriële spelers worden geconfronteerd met obstakels die hun integratie en vooruitgang moeizamer laat verlopen dan elders :

– Diepe geothermie: hoge investeringskosten, het ontbreken van lokale expertise, een gebrek aan een wetgevend kader voor de exploitatie van de ondergrond en de administratieve rompslomp ;

– Warmtepompen: gebrek aan lokale expertise en opleiding, concurrentie met andere, goedkopere sectoren en de vele tegenvoorbeelden uit het verleden ;

– Zonnewarmte: gebrek aan toonaangevende technologische spelers, onvoldoende gekwalificeerde installateurs, concurrentie en de schaduw die wordt toegebracht door de opkomst van fotovoltaïsche zonne-energie die de dakoppervlaktes inneemt.

Het potentieel van deze sectoren is niet minder belangrijk, zoals blijkt uit de positie van een aantal nichespelers. Het bedrijf Arceo staat op de vierde plaats in de globale markt voor zonneschokdempers.

TWEED zal tegen 2016 twee sectoren analyseren: de smart grid (inclusief monitoring en demand side management) en opslagtechnologieën (elektrisch en thermisch).

Alle cluster kaarten zijn vanaf nu te consulteren op het portaal rewallonia.be