Brusselse verbrandingsoven : groenestroomcertificaten of verborgen belasting ?

Door het nieuwe « groenestroom » besluit kunnen, ondanks de negatieve adviezen van alle overlegorganen, groenestroomcertificaten worden toegekend aan het Brusselse verbrandingsoven. Niettemin zou biogas veel efficiënter zijn.

Door het nieuwe « groenestroom » besluit kunnen, ondanks de negatieve adviezen van alle overlegorganen, groenestroomcertificaten worden toegekend aan het Brusselse verbrandingsoven. Niettemin zou biogas veel efficiënter zijn.

De Brusselse regering heeft op 17 december een nieuw besluit voor de bevordering van groene stroom goedgekeurd (zie ons artikel « Beleidskader groene stroom gewijzigd in Brussel »). Dit nieuwe wettelijke kader bevestigt de geforceerde doorvoering van een betwiste maatregel : het verlenen van groenestroomcertificaten aan de  verbrandingsoven van Net Brussel.

Het voorstel werd meer dan een jaar geleden aangekondigd en de wetgever heeft zich in bochten gewrongen om dit project te rechtvaardigen en is zelfs afgeweken van de technische basisvoorwaarden (o.a. wat betreft de toekenning voor een periode van tien jaar).

Deze wijzigingen hebben geleid tot negatieve adviezen van alle overlegorganen : van BRUGEL tot de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest via de Milieuraad.

Maar het heeft niets uitgehaald. Door het besluit kunnen er groenestroomcertificaten worden toegekend aan « elektriciteitscentrales met een totale capaciteit van meer dan 40 MW die de warmte benutten uit de verbranding van de biologisch afbreekbare fractie van industrieel en huishoudelijk afval ». Een aangepaste formulering om de verbrandingsoven te kunnen opnemen in het openbare steunmechanisme voor hernieuwbare energie.

Maar het project blijft twijfelachtig.

Misbruik van het groenestroomcertificatensysteem

Het groenestroomcertificatensysteem heeft als doel de nieuwe productie van groene stroom te ondersteunen. Maar de verbrandingsoven bestaat al meer dan 30 jaar en voor zijn elektriciteitsproductie, die al lang is afgeschreven, zijn er geen nieuwe investeringen nodig.

De Brusselse regering heeft een heel bijzondere regeling moeten uitwerken. Op basis van een overeenkomst tussen Electrabel, eigenaar van de elektrische generator en Energie Brussel (bedrijf dat de productie van stoom beheert), zullen de inkomsten van de groenestroomcertificaten worden overgedragen aan Net Brussel en dan worden gestort in de regionale begroting.

Professionals spreken dan ook van een misbruik van het systeem om een verborgen ​​belasting te heffen: dit levert jaarlijks 100.000 groenestroomcertificaten (GSC) op, wat een opbrengst betekent voor de gewest van € 8 miljoen per jaar !

En in dit stadium is nog niet geweten dat deze opbrengst zal worden toegewezen aan de ontwikkeling van groene energie in Brussel.

Bovendien kan instroom van GSC de regionale markt uit balans brengen en de eenheidsprijs doen kelderen. Om dit te verhelpen moest de Brusselse regering de quota wijzigen, die een sprong maken van 4,5 % in 2015 naar 8,2 % in 2016.

In tegenspraak met het biogas-project


Elke Brusselaar gooit jaarlijks gemiddeld 280 kg huishoudelijk afval weg. Een energiebron die we kunnen benutten.

De energetische valorisatie van energie uit afval opent vele deuren voor een stad als Brussel. Het is een onuitputtelijke energiebron. Het Brussels Gewest produceert er elk jaar een paar honderdduizend ton van, met een aanzienlijke organische fractie : elke Brusselaar gooit jaarlijks gemiddeld 280 kg huishoudelijk afval weg.

Sinds enkele jaren is er door de selectieve inzameling van afval in parken en tuinen een fijnere valorisatie mogelijk door de compostering uitgevoerd in Vorst. Maar men zou bij het sorteren van organisch afval van huishoudens en de horeca sector veel verder kunnen gaan.

De verbranding van organisch afval heeft echter een laag elektrisch rendement. Het is de minst performante manier van energetische valorisatie in vergelijking met bijvoorbeeld biogas. Vergisting van organisch afval is immers ook een onderdeel van de projecten die gepland zijn voor Brussel. Er is reeds een proefproject voor de inzameling van organische afval door oranje zakken in verschillende buitenwijken, genaamd « Be Organic ». De opgehaalde hoeveelheden worden momenteel vervoerd naar de vergistingsinstallatie van Ieper, bij gebrek aan een operationele installatie in Brussel.

Indien dit proefproject succesvol is, kan een slimme verwerking van de gegenereerde stroom de weg openen voor efficiëntere methoden van energetische valorisatie via anaërobe vergisting.

Deze technologie heeft zich al bewezen in Europa, maar hij wordt in stedelijke gebieden geconfronteerd met bepaalde beperkingen (geuren, vervoer, veiligheid, enz.) die nog moeten worden opgelost.


Het proefproject ” Be Organic ” opent de weg voor de anaërobe vergistying an het Brussels organisch afval. Deze energetische valorisatie is veel efficiënter dan verbranding.