2 miljoen elektrische auto’s in België ?

Volgens een onderzoek van de CREG is dit vandaag mogelijk en zonder risico voor onze voorzieningszekerheid. En met een positieve CO2-balans, blijkt uit een onderzoek van de VUB. De organisatie AMPERes heeft als doel politici en burgers te motiveren.

Na de recente alarmkreet van 15.000 wetenschappers over de toestand van de planeet en wat COP 23 concludeert over de noodzaak om onze inspanningen tegen de klimaatverandering te verdubbelen, vraagt AMPERes aandacht van de politici maar ook van elke burger voor de resultaten van twee recente Belgische wetenschappelijke studies.

De studies van de CREG en de VUB bewijzen dat we vandaag kunnen overgaan tot de massale elektrificatie van ons wagenpark. De CREG toont aan dat we dit kunnen doen zonder onze elektriciteitsvoorziening in gevaar te brengen en de VUB bewijst dat dit één van de efficiënte instrumenten is om onze klimaatverplichtingen na te komen: elektrische auto’s stoten, over heel hun levenscyclus, veel minder broeikasgassen uit dan brandstofwagens (benzine of diesel).

“We moeten niet meer treuzelen: laten we onmiddellijk prioriteit geven aan deze manier van reizen”, benadrukt AMPERes, Association for Clean Electric Mobility and RESponsable, die de dagelijkse gebruikers van 100% elektrische voertuigen (burgers of kleine bedrijven) verenigt.

Meteen 2 miljoen elektrische voertuigen ?

België heeft momenteel minder dan 5.000 elektrische voertuigen op haar wegen. Maar dit aantal kan, volgens een rapport van de CREG (september 2017, pagina 19), snel oplopen tot 2 miljoen,. Dit zou resulteren in een toename van het elektriciteitsverbruik van 4%, zonder risico voor onze voorzieningszekerheid, op voorwaarde dat deze voertuigen tijdens de daluren opladen, wanneer het elektriciteitsverbruik lager ligt. Alle statistieken bewijzen namelijk dat het wel degelijk ’s nachts is dat de overgrote meerderheid van elektrische voertuigen wordt opgeladen, thuis, in het bijzonder om te profiteren van het verlaagde tarief tijdens de daluren.

Volgens de CREG zouden we onze elektriciteitsproductiecapaciteit niet eens moeten verhogen om al deze elektrische voertuigen te voorzien van elektriciteit. Integendeel, de CREG legt uit dat het nachtelijk verbruik de winstgevendheid van de productiemiddelen zal verhogen (omdat ze meer elektriciteit zullen produceren) en dat dit een positief effect zal hebben op de mogelijke investeringen in nieuwe gasgestookte centrales (met het oog op de vervanging van de kerncentrales).

Grafiek van het dagelijkse elektriciteitsverbruik in België (blauwe curve). De productiecapaciteit van het net maakt het mogelijk om verbruikspieken (rode horizontale lijn) op te vangen. Tijdens de nacht, tussen 21.00 en 07.00 uur, zou een verlaagd verbruik het gebruik van overtollige capaciteit toelaten om tot 2 miljoen elektrische voertuigen van stroom te voorzien. Bron: CREG

Nog steeds volgens de CREG zouden elektrische auto’s zelfs een bron van elektriciteitsvoorziening kunnen worden omdat hun accu’s een toename van de opslagcapaciteit mogelijk zouden maken: in theorie zouden 100.000 elektrische auto’s voldoende zijn om de bestaande elektrische opslagcapaciteit in België bijna te verdubbelen. Dit zou de variabiliteit van hernieuwbare elektriciteitsproductie door windturbines en zonne-installaties compenseren, waarvan het aandeel in onze energiemix alleen maar zal toenemen in de toekomst.

De CREG schat dat België een kritische drempel zou bereiken vanaf 5 miljoen elektrische voertuigen, waardoor ook overdag zou moeten worden opgeladen. Met andere woorden, we kunnen er zonder zorgen aan beginnen !

Een positieve CO2-balans

Laten we eens kijken naar de milieu-impact. Terwijl studies uit het verleden gemengde of zelfs negatieve resultaten hebben publiceerd wat betreft de CO2-emissies gedurende de gehele levenscyclus van elektrische voertuigen, zet een recente studie van de VUB namens de NGO Transport & Environment de situatie weer recht.

Op basis van actuele en reële gegevens hebben VUB-onderzoekers vastgesteld dat gedurende hun gehele levenscyclus en zelfs wanneer ze worden aangedreven door elektriciteit die voornamelijk wordt geproduceerd door sterk vervuilende kolengestookte centrales (zoals in Polen bijvoorbeeld), elektrische voertuigen aanzienlijk minder CO2 uitstoten dan brandstofvoertuigen (-25%).

Gevoed door de Belgische mix van elektriciteitsproductie (geen kolengestookte elektriciteitscentrale, groot aandeel kernenergie en opkomst van hernieuwbare energie) stoten elektrische voertuigen 65% minder CO2 uit. En in Zweden, waar hernieuwbare energie in de meerderheid is, is er zelfs 85% minder uitstoot. Rekening houdend met de gemiddelde elektriciteitsmix in Europa, is dit een vermindering met 55% van de broeikasgasemissies die elektrische voertuigen zouden bereiken (zie onderstaande grafiek).

De wetenschappers hebben hun resultaten ook geëxtrapoleerd om de emissies van elektrische voertuigen in 2030 en 2050 te voorspellen indien de EU de doelstellingen bereikt die ze zich heeft gesteld voor het koolstofarm maken van de elektriciteitsopwekking (groei hernieuwbare energie): in 2030 zou de vermindering van de uitstoot van elektrische voertuigen in Europa 66% bedragen in vergelijking met de dieseluitstoot en 80 % in 2050 !

Oproep aan beleid en burgers

De vereniging AMPERes roept daarom de politieke instanties, de maatschappelijke organisaties en alle verantwoordelijke burgers op: “We moeten er alles aan doen om onze mobiliteit groener te maken: te investeren in openbaar vervoer, voorrang te verlenen aan alternatieve mobiliteit (carpoolen, gedeeld autogebruik, …) maar om ook en zeker deelnemen aan de massale elektrificatie van het wagenpark. Zoals hier is aangetoond, is het mogelijk en efficiënt.”

De leden van AMPERes vertellen, via conferenties en informatiesessies, regelmatig over hun ervaring als gebruiker van elektrische auto’s en nemen enkele bezorgdheden weg: de aankoopprijs is nu betaalbaar en de levensduur van de batterij vormt geen probleem meer om zich op onze wegen te begeven. Aarzel niet om contact met hen op te nemen voor meer informatie over elektrische mobiliteit !